FR  NL

Wettelijke vermeldingen

Belgium Parcels Service b.v.b.a.
Hoge Wei 5
B - 1930 Zaventem
BTW : BE 0431.416.507
R.P.R. : Brussel
Vervoersvergunning : 16998
Verzendingsvergunning : 2033.01

Algemene verkoopsvoorwaarden

ARTIKLE 1

De klant vertrouwt aan Belgium Parcels Service (BPS), boodschappen en verzendingsdienst voor kleine pakjes, de organisatie toe van regelmatige transporten van pakjes en documenten op grond van de hierna vermelde algemene verkoopvoorwaarden, met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. De prestaties van Belgium Parcels Service (BPS) zijn onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van voorwaarden die eigen zijn aan de klanten.

ARTIKLE 2

De verabtwoordelijk van BPS is beperkt tot de periode tussen het ogenblik dat zij in het bezit is gekomen van de verzending tot het ogenblik dat de verzending is uitgereikt aan de bestemmeling.

ARTIKLE 3

De verzendingen die aan BPS worden toevertrouwd moeten: individueel identificeerbaar zijn; de lengte van elke pakje mag niet groter zijn dan 2 meter in de som van 3 richtingen en het gewicht van elk pakje mag niet groter zijn dan 30 kilo. Verpakt zijn volgens de handelsgebruiken en de vigerende regelgeving, waarbij wordt gezorgd voor een voldoende bescherming van de vervoerde koopwaar volgens de gebruikelijke voorwaarden van het vervoer in de kleinhandel.

ARTIKLE 4

De leveringstermijnen worden louter indicatief meegedeeld, zonder waarborg en zonder contractuele aansprakelijkheid. BPS behoudt zich het recht zelf manier, het traject en transporteurs die de levering doen te kiezen.

ARTIKLE 5

De door BPS geboden waarborg voor het herstellen van alle schade die resulteert uit het verlies, averij of vernieling en waarvan de verantwoordelijk bij BPS ligt, d.w.z. behoudens fout in hoofde van de verzender of de bestemmeling en behoudens overmacht, fout inherent aan het voorwerp en onvoldoende verpakking die BPS ontlasten, bedraagt: Op het nationale netwerk: een maximum van 12,50 € per vervoerde bruto kilo, met een maximum van 125 € per verzending, binnen de perken van de wedersamenstellingswaarde van de koopwaarde. Op het internationale netwerk: een maximum van 100 USD per verzending, binnen de perken van wedersamenstellingwaarden van koopwaarde. Elk overstijgend risico moet worden gedekt door de verzender bij een verzekeringmaatschappij van zijn keuze.

ARTIKLE 6

Elke betekening van schade of verlies of elk andere klacht moet, op straffe van niet ontvankelijkheid, worden gericht aan BPS bij aangetekende brief binnen de acht dagen na datum van het transport. Het indienen van een klacht ontslaat de klant geenszins van zijn verplichtingen tot betaling. Allen het voorbehoud gemaakt op het leveringsdocument en ondertekend door de ontvanger is ontvankelijk. BPS is niet aansprakelijk voor verlies en/of schade te wijten aan omstandigheden die buiten haar controle vallen, zoals overmacht of toeval.

ARTIKLE 7

De vergoedingen van schadegevallen aangegeven bij BPS zijn onderworpen aan de volgende  procedure: De klant moet een kopie opsturen van de oorsprongsfactuur van de goederen die betrokken zijn bij schade. De klant moet een factuur opmaken op naam van BPS, na aftrek van de winstmarge en binnen de perken van artikel 5 van de algemene verkoopwaarden van BPS.

ARTIKLE 8

De facturen van BPS zijn contant betaalbaar. Het bedrag van elke factuur dat niet integraal is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15% op het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 € als forfaitair en onherleidbaar boetbeding. Het op die manier verhoogde bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest opbrengen van 1,5% per maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige wordt beschouwd. De klant vezaakt uitdrukkelijk aan het inroepen van beschikkingen in verband met compensatie. De klant kent aan BPS een voorecht en een retentierecht toe op alle zendingen en documenten die aan BPS worden toevertrouwd, als borgstelling voor de totaliteit van de schuldvorderingen die BPS heeft tegen de klant, met inbegrip van schuldvorderingen voor voorgaande verrichtingen.

ARTIKLE 9

Bij betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Brussel bevoegd.

DISTRIBUTION & LOGISTICS

BPS BelgiumTEL + 32 2 725 64 64FAX + 32 2 725 64 65Email

Wettelijke vermeldingen  I  Realisatie Gravitex  I  © 2016 BPS Alle rechten voorbehouden